Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HomeLights zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HomeLights worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verwek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HomeLights zijn vrijblijvend en HomeLights behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. Kortingscodes en acties zijn niet van toepassing op producten die op maat worden gemaakt.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HomeLights. HomeLights is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HomeLights dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De prijzen van de geleverde producten en diensten zijn in euro’s en vertegenwoordigen alleen de waarde van de producten zelf, met uitzondering van andere btw, douanerechten en andere extra kosten. Vervoerskosten kunnen worden doorverwezen naar het scheepvaartbeleid.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van HomeLights.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan HomeLights bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HomeLights.

Artikel 4. Levering

4.1 De door HomeLights opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 7 tot 30 werkdagen en voor artikelen die niet op voorraad zijn geld een levertijd van 7 tot 31 werkdagen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal HomeLights u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met HomeLights over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan HomeLights verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HomeLights geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 HomeLights garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u HomeLights daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend mee gerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HomeLights de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
7.3 De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing – het product mag niet worden gebruikt – het product moet intact worden geretourneerd in de originele verpakking. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de klant.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het VK