Zřeknutí se odpovědnosti za produkt a společnost

Homelights.nl nezaručuje, nezaručuje ani nezaručuje, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Homelights.nl nezaručuje, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné a spolehlivé. Souhlasíte s tím, že můžeme službu čas od času na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli bez upozornění zrušit. Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. , výslovné nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.

V žádném případě nebudou homelights.nl naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli škody, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody způsobené jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlého výdělku, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, bez ohledu na smlouvu, protiprávní jednání (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakákoli ze služeb nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí jakéhokoli obsahu , nebo jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu v důsledku použití služba nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) zveřejněný, přenášený nebo jinak zpřístupněný prostřednictvím služby, i když je informován o jejich schopnostech. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody v těchto státech nebo jurisdikcích, je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Ani homelights.nl ani naši dodavatelé neodpovídají za žádné nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody, mimo jiné: ušlý zisk nebo výnosy, náklady na náhradní zboží, ztrátu nebo poškození zboží nebo služeb v důsledku použití nebo nemožnosti používat tento web nebo jakýkoli produkt zakoupený od homelights.nl, jakákoli poškození vyplývající z použití nebo spoléhání se na přítomné informace, i když byl homelights.nl nebo jeho dodavatelé upozorněni na možnost tohoto.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se odmítnutí odpovědnosti za výrobek a společnost, kontaktujte nás [email protected]